Erläuterungen

T.C.R.G (Teagascóir Cumann Rince Gaelacha) --> Steptanzlehrer
T.M.R.F (Teagascóir Múinteoiri Rince Gaelacha) -->Ceilitanzlehrer
A.D.C.R.G. ---> Adjudicator, Wertungsrichter